skip to Main Content

ECA BVBA privacyverklaring (deze verklaring is gebaseerd op de privacyverklaring van UNIZO. Als zij het niet weten, wij ook niet).

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Via deze privacyverklaring willen we u duidelijkheid geven over:

·         Wie de verantwoordelijke is voor de verwerking ( DEEL I)

·         Welke verwerkingen wij juist doen ( DEEL II)

·         Welke rechten u juist hebt met betrekking tot deze verwerkingen (DEEL III).

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig door te nemen, en dit ook regelmatig te doen. Toekomstige aanpassingen zijn immers niet uit te sluiten.

Is er toch iets niet helemaal duidelijk, dan kan u steeds contact opnemen met ECA BVBA via info@rox-e.net.

DEEL I.                  Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door ECA BVBA. ECA BVBA wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat ECA BVBA instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot ECA BVBA:

ECA BVBA vzw
Puitvoetstraat 40
9100 Sint-Niklaas
ondernemingsnummer: BE 0471.692.291

Tel: 03 765 00 11
E-mail:
info@rox-e.net

DEEL II.                Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de dienst waar u beroep op doet, verwerkt ECA BVBA uw persoonsgegevens op de wijze die hieronder beschreven staat. Voor elk van deze verwerkingen heeft u de rechten die omschreven zijn in DEEL III. ECA BVBA streeft er naar uw gegevens niet door te geven aan derde landen die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de EU. Indien dat uitzonderlijk toch het geval zou zijn, laten we u dit specifiek weten.

 

Klantenbeheer

 

Wanneer u een bestelling plaatst, reeds klant bent, om informatie vraagt via onze website, zich inschrijft voor een infosessie of evenement of op een ander manier een overeenkomst afsluit met ECA BVBA, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan ECA BVBA de overeenkomst niet uitvoeren. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals geïntegreerde sectoren en softwareleveranciers waaronder Microsoft) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst.

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt ECA BVBA zich het recht voor de betrokken gegevens door te geven aan commerciële partners (zie hieronder) en te gebruiken voor profilering en direct marketing ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Bezoek van onze website

Indien u onze website bezoekt, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen ‘cookies’ op de harde schijf van uw toestel geplaatst worden om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en uw surfgedrag te monitoren, met het oog op automatische verwerking van uw gegevens en profilering (zie hieronder).  De persoonsgegevens die ECA BVBA verkrijgt naar aanleiding van uw bezoek aan onze website, kunnen op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, opgenomen worden in bestanden voor prospectie (zie hieronder).

Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Profilering

ECA BVBA houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u verkrijgt te gebruiken in het kader van een geautomatiseerde verwerking van deze persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens persoonlijke aspecten kunnen worden geëvalueerd, zoals uw persoonlijke voorkeuren of interesses, om u op die manier informatie en aanbiedingen te kunnen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Deze automatische verwerkingen zijn gebaseerd op de logica dat u bij het gebruik maken van de ECA BVBA website(s) en online applicaties uw toestemming heeft gegeven om uw gedrag te registreren om zo u voor u relevante content te kunnen aanbieden. De automatische verwerkingen  hebben betrekking op gegevens die ECA BVBA rechtstreeks van u heeft verkregen, of op gegevens die zij van derde partijen heeft verkregen. In dat laatste geval zal ECA BVBA u steeds laten weten van wie zij uw gegevens heeft verkregen. Deze gegevens worden doorgegeven aan verwerkers die door ECA BVBA worden ingeschakeld om de automatische verwerking te kunnen uitvoeren.

Dergelijke geautomatiseerde verwerking gebeurt op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, maar u kan zich hier steeds kosteloos en eenvoudig tegen verzetten door een loutere melding via info@rox-e.net, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval is het voor ECA BVBA ook niet meer mogelijk uw voorkeuren bij te houden, waardoor we mogelijks bepaalde informatie bij verdere dienstverlening steeds opnieuw zullen moeten opvragen. Op grond van haar gerechtvaardigd belang te ondernemen, houdt ECA BVBA zich het recht voor de resultaten van de profilering door te geven aan haar commerciële partners ( zie hieronder). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Direct Marketing

ECA BVBA houdt zich het recht voor de gegevens die zij over u heeft te gebruiken in het kader van direct marketing. Indien u lid bent of klant, gebeurt dit op grond van ons gerechtvaardigd belang  om te ondernemen. Via deze direct marketing kunnen we u informatie en aanbiedingen bezorgen die u mogelijks kunnen interesseren. Het gaat in dat geval om gegevens die ECA BVBA rechtstreeks van u heeft verkregen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen behoudens de verwerkers die ECA BVBA inschakelt op de direct marketing te kunnen uitvoeren.

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@rox-e.net, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In dat geval wordt u uitgeschreven uit al onze communicatiekanalen.

Aangezien het om technische redenen niet mogelijk is om zich selectief uit te schrijven, zijn wij in dat geval genoodzaakt u automatisch uit te schrijven voor alle generieke mailings, wat betekent dat u geen enkele algemene informatieve of commerciële boodschap meer zal ontvangen. In elke mailing die u ontvangt wordt eveneens de mogelijkheid voorzien om zich voor die specifieke mailing uit te schrijven. In dat geval blijft u wel andere relevante ondernemersinformatie ontvangen.

Ten aanzien van andere personen of prospecten, verwerkt ECA BVBA de betrokken persoonsgegevens met het oog op direct marketing enkel op basis van hun toestemming. De betrokkenen hebben steeds het recht hun toestemming in te trekken op eenvoudig verzoek aan info@rox-e.net. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Doorgifte van gegevens

De gegevens die ECA BVBA van u verkrijgt worden op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen eveneens doorgegeven aan commerciële partners (partners, sectororganisaties, …) voor commerciële doeleinden, zodat zij u kunnen contacteren met relevante informatie, aanbiedingen, enz. die u mogelijks interesseren. De betrokken gegevens kunnen door ECA BVBA bewaard worden.

U kan zich steeds verzetten tegen een dergelijke doorgifte, door dit eenvoudig te laten weten via info@rox-e.net, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). In elke mail die u van ons of van onze partners krijgt, wordt u bovendien de mogelijkheid geboden om zich uit te schrijven voor die specifieke mailing. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Prospectie

ECA BVBA houdt zich het recht voor om, op grond van haar gerechtvaardigd belang  om te ondernemen, gegevens van klanten, bezoekers van de website, of personen die op een andere manier in contact komen met ECA BVBA te prospecteren.  Op grond van ons zelfde gerechtvaardigd belang kunnen deze gegevens worden doorgeven aan commerciële partners ( zie hierboven).  Voor het overige worden deze gegevens enkel gebruikt door verwerkers die wij inschakelen in het kader van ons databeheer.  

U heeft ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@rox-e.net, mits bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart). Indien u bezwaar maakt, wordt u uitgeschreven uit onze communicatiekanalen. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Deelname aan wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door ECA BVBA wordt georganiseerd, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst. Zonder die gegevens kan ECA BVBA de overeenkomst niet uitvoeren en kan u dus niet deelnemen aan de wedstrijd. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de uitvoering van de overeenkomst en aan de medeorganisatoren.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, geeft ECA BVBA de betrokken gegevens ook door aan commerciële partners (zie hoger) en gebruiken we ze voor profilering en direct marketing (zie hoger). Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

Publieksstemming bij wedstrijden

Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd die door ECA BVBA wordt georganiseerd door uw stem uit te brengen tijdens een publieksstemming, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben vanuit ons gerechtvaardigd belang om de correcte werking van de wedstrijd te controleren. Enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om misbruiken bij de stemming te kunnen detecteren, worden opgevraagd. Binnen dat doeleinde worden de gegevens enkel doorgegeven aan verwerkers (zoals softwareleveranciers) die ingeschakeld moeten worden voor de organisatie van de wedstrijd en aan de medeorganisatoren. Uw rechten met betrekking tot deze verwerking worden omschreven in DEEL III.

DEEL III. Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Uw rechten

Naast het recht om een eventuele toestemming die u heeft gegeven terug in te trekken, beschikt u mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) over verschillende rechten met betrekking tot de verwerkingen (zoals hierboven beschreven) die ECA BVBA uitvoert. U kan deze rechten kosteloos en op eenvoudig verzoek aan info@rox-e.net vragen:

·         Recht van inzage

U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens va nu verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via ECA BVBA ontvangen.

 

·         Recht op rectificatie

U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 

·         Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien

o    de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door ECA BVBA werden verzameld;

o    u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

o    u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

o    de persoonsgegevens onrechtmatig door ECA BVBA worden verwerkt;

o    dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of

o    de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

·         Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, ECA BVBA deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van ECA BVBA zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 

·         Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een  (machine)leesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door ECA BVBA berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

 

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

ECA BVBA stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal ECA BVBA u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

 

Voor onze leverancier Microsoft, verwijzen we naar hun  privacyverklaring.

 

Back To Top