Algemene verkoopsvoorwaarden

Betaling – verwijlrente – verhogingsbeding:

Onze facturen zijn contant betaalbaar ten laatste 30 dagen. Behoudens andere afspraken, zal de klant indien hij betalingen na de vervaldag of na de overeengekomen termijn doet, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 1,5% per maand verschuldigd zijn, dit vanaf de uitgifte van de factuur. Onze facturen zijn betaalbaar op de vervaldag,zelfs in geval van geschillen: deze zullen het voorwerp uitmaken van aparte afrekeningen na de beslechting van de geschillen. Daarenboven zal in geval van niet betaling van de vervaldag het factuurbedrag, automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 20% en met een minimum van 75 EUR verhoogd worden als conventioneel vastgestelde forfaitaire vergoeding voor het door de verkoper geleden nadeel, dit zonder enige samenvoeging van het geen verschuldigd is voor intrestverlies en gebeurlijke schadevergoeding.
Vertraging in de betaling heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van de totaliteit van alle verschuldigde facturen of saldi tot gevolg.

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.

Bij niet betaling van een factuur welke betrekking heeft op een assistentiecontract wordt de assistentie automatisch stopgezet tot betaling een feit is.
Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 5 dagen na facturatie per aangetekend schrijven to worden overgemaakt. Zo niet worden ze als onbestaande beschouwd.

Voor het gebruik van software gelden de licentievoorwaarden.

Rox-e.NET logo