Niet akkoord met je belastingafrekening. Wat nu?

Ze komen steeds vroeger, de fiscale afrekeningen (of belastingsafrekening). Dit komt vooral door de opmars van Tax-on-Web (de elektronische aangifte). Als je geld moet terugkrijgen is dit prima nieuws. Maar wat als er iets niet klopt? Het is altijd een goed idee om je aanslagbiljet te laten nakijken door een fiscalist, boekhouder of accountant en eventueel een bezwaarschrift in te dienen.

Materiële vergissingen

Fouten zijn snel gemaakt, langs beide kanten. Bij zogenaamde materiële vergissingen kan je beroep doen op een procedure genaamd ‘negatieve inkohiering’. Hierbij zal de controleur de fout zelf rechtzetten en hoeft jij geen bezwaarschrift in te dienen.

Wat valt er onder de noemer materiële vergissingen? Eenvoudige schrijf- of rekenfouten. Een vergissing uit onoplettendheid waar geen discussie over mogelijk is. Het maakt ook niet uit waar die fout gemaakt is. Zowel fouten gemaakt door de fiscus als de belastingplichtige komen hiervoor in aanmerking.

Bij deze soort fouten is een telefoontje naar de belastingdienst vaak voldoende om de fout recht te zetten.

Een betwisting

Je vergelijkt het ontvangen aanslagbiljet en wat blijkt? Het bedrag komt niet overeen met wat je had laten berekenen. Als dat verschil in je nadeel is kan je overwegen om een bezwaarschrift in te dienen. In deze situatie spreekt men van een betwisting.

In dit geval heb je 6 maand de tijd om een bezwaarschrift in te dienen bij de gewestelijke directeur “in wiens ambtsgebied de aanslag is gevestigd”. Je kan de naam en het adres van de gewestelijke directeur terugvinden op het aanslagbiljet.

Gebruikt voor dit soort communicatie een aangetekend schrijven.

De bovengenoemde termijn van 6 maanden begint te lopen vanaf de derde werkdag, volgend op de datum van verzending zoals vermeld op je aanslagbiljet.

Is de vervaldag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag, dan krijg je tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Het bezwaarschrift

Het is hier belangrijk om alle nodige informatie te verschaffen. Neem de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over, zoals het kohierartikel en zorg dat al uw persoonsgegevens vermeld zijn (geef eventueel ook je rijksregister nummer mee).

Leg duidelijk en coherent uit waarom u bezwaar indient. Voor de redenen die u aangeeft voegt je, waar mogelijk, de nodige bewijsstukken toe.

Uiteraard moet het bezwaarschrift ondertekent worden. Dit door de belastingschuldige of iemand die zijn of haar volmacht draagt. Deze volmacht moet meegestuurd worden met het bezwaarschrift.

Enkel als de gevolmachtigde een notaris of advocaat is, moet er geen volmacht bijgevoegd worden.

Zijn jullie met meerdere partners? Dan moet slechts één van jullie ondertekenen.

Download hier een voorbeeld van een aangetekend schrijven voor een bezwaarschrift.

 

Hoe vermijd je nu concreet problemen?

De drie onderstaande tips helpen je alvast op weg.

 

  1. Controleer onmiddellijk je aanslagbiljet en dien tijdig een bezwaarschrift in

Laattijdige bezwaarschriften worden niet meer behandeld. Het is dus cruciaal dat je tijdig de eventuele problemen opspoort en je bezwaarschrift tijdig indient.

  1. Volg je bezwaarschrift op

Er is geen wettelijke termijn voorzien waarbinnen de gewestelijke directeur een uitspraak moet doen over jouw dossier. Dit betekend niet dat je bij de pakken moet blijven zitten. Als de gewestelijke directeur geen beslissing heeft genomen binnen de 6 maanden na ontvangst van je bezwaarschrift, dan kan je het fiscale geschil voor de rechter brengen en een vordering inleiden bij de fiscale kamer van de rechtbank van eerste aanleg.

  1. Maak gebruik van een noodoplossing

Er is nog een noodoplossing als de termijn van zes maanden is verstreken en je onder meer door materiële vergissingen – zoals eenvoudige schrijf- of rekenfouten – te veel belastingen hebt betaald. Je kan dan alsnog een verzoek tot ontheffing van ambtswege bij de fiscus indienen. Zo’n verzoek moet je binnen de drie jaar vanaf 1 januari van het jaar dat de aanslag is gevestigd indienen.

 

Bronnen:

http://belastingen.vlaanderen.be/bezwaar-indienen

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/bezwaar